English

Български

 

Брайтконсулт | Добре дошли

“БРАЙТ КОНСУЛТ" ООД осъществява дейността си от 1994г.

В рамките на своя предмет на дейност, специализира в извършването на правни услуги по доказване на собствеността и изготвянето на пазарни оценки за приватизация на държавната и общинска собственост и покупко-продажбата на недвижими имоти. Фирмата има натрупан значителен опит и в оценката на движими и недвижими активи, залагани като обезпечения по кредити за “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, “Юробанк България” АД, “ЦКБ” АД, “ОББ” АД, “Първа Инвестиционна банка” АД, “Про кредит банк” АД, „Райфайзен банк“, Тексим банк“,“Общинска банка“ и др.


“БРАЙТ КОНСУЛТ” ООД изпълнява и много поръчки, възложени от частни фирми и институции, от синдици на обявени в ликвидация търговски дружества, банки, застрахователни дружества и други възложители.

В своята над 20 годишна оценителска практика оценките, изготвени от “БРАЙТ КОНСУЛТ” ООД не са били обект на коментар в публичното пространство и са приемани от възложителите.

Персоналът на фирмата е от лицензирани оценители на постоянен трудов договор.

Собственикът на фирмата - д-р Валентин Р. Първанов е основател на фирмата и нейн методически ръководител. Основател е и е председател  на Асоциацията на българските оценителите от 1993 год. Притежава всички необходими сертификати и е лектор при обучението на оценители за оценка на всички видове материални и нематериални активи. Представител е на България в Европейската група на оценителските асоциации - TEGoVA.


Валентин Русинов Първанов
притежава и сертификат за оценител I и II степен на Американското общество на оценителите.

 

  • Международен консултант на ЮНИДО-ООН по въпросите на промишленото развитие, инвестициите и маркетинга.
  • Съучередител на Европеийското общество на оценителите на инвестиционни и социални проекти, декември 1994 г. Хага, Холандия.
  • Почетен член на Източно Европейския съюз на вещите лица, Берлин, Германия, февруари 1995 г.

В дългогодишната си дейност и големия брой задачи, фирмата извършва оценителска и консултантска дейност практически в почти всички отрасли на икономиката:

- промишленост – всички браншове;
- търговия;
- транспорт;
- услуги и други.

В различните отрасли и браншове са извършвани  приватизационни и пазарни оценки, както и оценки на обезпечения по кредити.


"БРАЙТ КОНСУЛТ" ООД е предпочитан подизпълнител на консултантски фирми от “големите 6".

По-важни съвместни проекти и оценки при съвместната дейност са:

  • с KPMG: оценка на апортни вноски на Domain Boyar & Винпром Русе при създаване на Boyar Estate;
  • с RаifeisenInvestment: подизпълнител при изготвяне на приватизационните оценки на “ДЮНИ” ЕАД, “АСАРЕЛ-МЕДЕТ” ЕАД, “ГОРУБСО-МАДАН” ЕАД, “ГОРУБСО-РОФ”, “ГОРУБСО-ЛЪКИ” ЕАД;
  • с Deloit & Toushe: подизпълнител на приватизационни оценки на ДЗИ;
  • с Res & Cо: при оценка на предприятията от системата на “Промишлено строителство”;
  • с ColliersErdmanLevis, London: при оценката на сградата на английското посолство в София, ул. “Московска” Nо 9

"БРАЙТ КОНСУЛТ" ООД е финансово и кадрово обезпечена консултантска фирма и на тази основа гарантира независимостта на своите експерти и качеството на изготвените пазарни оценки.

 

“БРАЙТ КОНСУЛТ” ООД има опит в оценка на предприятия от системата на военно-промишления комплекс. След спечелен конкурс през 2000 год. фирмата изготви правни анализи на всички поделения към “ТЕРЕМ” ЕАД. Задачите бяха завършени в срок и приети от Възложителя. През периода 2000 – 2002 год.  чрез пряко възлагане бяха изготвени и пазарни оценки на някои обособени обекти към клоновете на “ТЕРЕМ” ЕАД.

Фирмата е ангажирана активно в процеса на преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия. От регистрирането си до настоящия момент са изготвени повече от 3000 приватизационни и пазарни оценки. Оценките са възлагани след спечелен конкурс от Агенцията за приватизация, отрасловите министерства, Столичната общинска агенция за приватизация и органи за приватизация на редица общини в страната.


 

 

 

За да се свържете с нас

телефони:

+359 888 722 112

+359 2 917 0180

+359 2 952 3729

 

тел./факс:

+359 2 952 3728

имейли:

brightco@mail.bg

brightco@abv.bg

 

 

 

Връзки към други сайтове