English

Български

 

Брайтконсулт| Дейности и услуги

В рамките на своя предмет на дейност, “Брайт Консулт” ООД предлага разнообразни, но взаимно свързани дейности и услуги, между които:


оценяване на недвижими имоти и всички видове активи, икономически дейности и права на интелектуална и индустриална собственост;

оценяване пазарната стойност на акции, дялове и пакети от акции на търговски дружества;

преоценка на активите на търговските дружества за счетоводни цели;

изготвяне на финансови и инвестиционни анализи за оценка състоянието на търговски дружества и ефективността на инвестиционни проекти;

управление на иновационни и инвестиционни проекти, търговско представителство и посреничество;

маркетингови проучвания и анализи за отделни стокови групи на конкретни пазари, в т.ч. изготвяне на анализи за състоянието на пазара на недвижими имоти като цело и по региони;

подготовка, организиация и провеждане на процедури по продажба на недвижими имоти;

разработка на високотехнологичен приложен софтуер.

 

 

 

За да се свържете с нас

телефони:

+359 888 722 112

+359 2 917 0180

+359 2 952 3729

 

тел./факс:

+359 2 952 3728

имейли:

brightco@mail.bg

brightco@abv.bg