English

Български

 

Брайтконсулт | Екип

Членове на екипа на "БРАЙТ КОНСУЛТ" ООД, имат сериозен опит, натрупан при оценката на голям брой обекти, в т.ч. финансови и застрахователни институции. Всички са с висше образование и имат допълнителни квалификации в различни области. Сертифицираните оценители работят на постоянен трудов договор във фирмата, с което се гарантира професионализма и отговорността при изпълнението на отделните задачи.

Експертите по оценяване, работещи във фирмата, са сертифицирани от КНОБ на база лицензи, издадени от Агенцията за приватизация и притежават международни сертификати за упражняване на професионална дейност, издадени от оторизирани чуждестранни институции.

Екипът на фирмата включва:

  • сертифицирани оценители за оценка на цели предприятия;
  • сертифицирани оценители за оценка на недвижими имоти;
  • сертифицирани оценители за оценка на машини и съоръжения.

При необходимост, фирмата привлича и специалисти, които работят на граждански договори, както следва:

  • сертифицирани оценители за оценка на финансови институции;
  • сертифицирани оценители за оценка на земеделски земи.

Всички експерти работят под единно методично и организационно ръководство на фирмата.

 

"БРАЙТ КОНСУЛТ" ООД притежава Сертификат Nо 900300059/20.07.2010 год. за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и цели предприятия.

Изпълнението на възлаганите пазарни оценки "БРАЙТ КОНСУЛТ" ООД осъществява със собствени сили и чрез представители в страната.

 

Представителите на "БРАЙТ КОНСУЛТ" ООД в страната работят съгласно фирмените стандарти, етичен кодекс и изисквания и от името на фирмата. "БРАЙТ КОНСУЛТ" ООД поема изцяло отговорността за техните оценки.

 

“БРАЙТ КОНСУЛТ” ООД поддържа непрекъсната електронна връзка със своите представители и при необходимост оказва методически консултации или съдейства за вземането на по-важни решения.

 

Системата за работа с представители в страната работи добре и ефективно вече над пет години, без да са допуснати сериозни отклонения или да са създадени проблеми на възложителите. По този начин “БРАЙТ КОНСУЛТ” ООД работи активно с редица български банки и вече има натрупан достатъчен опит в управлението на дейността.

 

 

 

 

За да се свържете с нас

телефони:

+359 888 722 112

+359 2 917 0180

+359 2 952 3729

 

тел./факс:

+359 2 952 3728

имейли:

brightco@mail.bg

brightco@abv.bg