Услуги & Дейности

“БРАЙТ КОНСУЛТ“ ООД осъществява дейността си от 1994г.

 

Фирмата изготвя експертни оценки на широк спектър от активи с различно предназначение и цели.

Оценка на Недвижими Имоти

поземлени имоти

жилищни имоти

търговски имоти

офиси и офис сгради

промишлени обекти

туристически обекти

сгради от смесен вид

обекти, носещи приход

държавни и общински обекти

Оценка на Движимо Имущество

всички видове транспортни средства

селскостопанска техника и инвентар

производствени машини и съоръжения, поточни линии

стоки и материални запаси

Оценка на Търговски Предприятия

определяне на стойност на цял бизнес

определяне на стойност на дялове и акции

Оценка на Нематериални Активи

търговски марки

патенти,лицензи

права върху интелектуална собствност

концесии и др.

Оценка на Финансови Активи

Оценка на Земеделски Земи и Трайни Насаждения

Защо да ни се Доверите

Разполагаме с ресурс, за да отговорим на изискванията на пазара

Предлагаме услуги на най-високо професионално ниво

Гарантираме сигурността на предоставената ни информация

Ценим Вашето време

Членства & Сертификати

Дружество  – незвисим оценител

Брайт Консулт ООД е вписана в Регистъра на камарата на независимите оценители в България и притежава сертификат за оценка на:

Недвижими имоти

Машини и съоръжения

Търговски предприятия и вземания

Финансови активи и финансови институции

Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения

Земеделски земи и трайни насаждения

Служители на фирмата са сертифицирани по REV - признат европейски оценител по правоспособност „Недвижими имоти".

Квалификационната степен е част от системата на Европейската група оценителски организации на TEGoVA.

Брайт Консулт ООД е член на камарата на професионалните оценители в България

Брайт Консулт ООД притежава Застраховка Професионална Отговорност

Равносметка

Дългогодишен опит и разпознаваемо име в бранша.

Професионални и независими експертни оценки.

Нашата цел – удовлетвореност в максимална степен на изискванията на нашите клиенти и възложители,  спазвайки професионалната етика и лоялност и в съответствие с професионалните стандарти за бизнес-оценяване.

Проект BG16RFOP002-2.089-0693-C01 на обща стойност 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране, с начална дата 27.08.2021 и крайна дата 27.11.2021 г., е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие