ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Настоящият документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на
личните данни (GDPR, Регламент 2016/679) и има за цел да представи на клиентите на “Брайт Консулт” ООД информация за обработването на лични данни.

 

 1. КОИ СМЕ НИЕ.

Ние сме Bright Consult Ltd., и обработваме Вашите лични данни като съвместни администратори. Това означава, че носим съвместна отговорност за начина, по който обработваме и защитаваме Вашите данни.

Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от
следните условия:

 • обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
 • физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие; обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор
 • физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
 • обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
 • обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
 • обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
 • обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните;

 

 1. ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Ние ще използваме Вашите данни (получени онлайн или физически лично от Вас), наред с други цели, за администриране на Вашата регистрация като потребител, в контекста на предлаганите от нас услуги, за отговаряне на Ваши запитвания.

 

 1. ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ.

Ние имаме законно основание да обработваме Вашите данни по различни причини. Главната причина е, че ние трябва да ги обработваме за изпълнение на договора, който приемате да сключите с нас,  когато използвате някоя от нашите услуги , макар че има и други причини, които ни позволяват да ги използваме, като например, нашия интерес да отговорим на Вашите запитвания.

4. ВАШИТЕ ПРАВА.

Вие имате правото на достъп, коригиране или изтриване на Вашите лични данни. В някои случаи имате и други права, като например, да възразите срещу използването от нас на Вашите данни, както и право на преносимост на данните, както подробно е обяснено по-долу.

 

Моля Ви, прочетете изцяло нашата Политика за поверителност и използване на бисквитки по-долу, за да разберете напълно начина, по който ще използваме Вашите лични данни, както и правата, които имате върху Вашите данни.

 

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ…

 

 • В настоящата Политика за поверителност и използване на бисквитки и ще намерите цялата релевантна информация, която е приложима за използването от нас на личните данни на потребителите и клиентите, независимо от информационния канала или средствата (онлайн или лично) на Брайт Консулт ООД в България, които използвате, за да взаимодействате с нас.
 • Ние осигуряваме прозрачност по отношение на това, което правим с Вашите лични данни, за да разберете последиците от начина, по който използваме Вашите данни и правата, които имате във връзка с тях:

o Ние постоянно предоставяме на Ваше разположение цялата информация, съдържаща се в тази Политика за поверителност и използване на бисквитки, която можете да прегледате, когато считате за уместно, както и o ще намерите допълнителна информация за всяко обработване на Вашите лични данни, когато взаимодействате с нас.

 • Следват някои от термините, които използваме в тази Политика за поверителност и използване на бисквитки:

o Когато говорим за нашата Платформа, ние обозначаваме като цяло всички информационни канали или средства, онлайн или лично, които може да използвате, за да взаимодействате с нас.

Главните от тях са:

Нашият Уебсайт, www.brightco.bg

Лично, в който и да е от нашите офиси в България.

 

 1. КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Администратори на Вашите данни са:  Компанията Брайт Консулт ООД

o Пощенски адрес: ул. „Ами Буе“ № 72 2 ет., офис 12, България.

o Имейл адрес на Длъжностното лице по защита на данните: [email protected]

 

 1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

За изпълнение на посочените по-горе цели ние обработваме различни категории лични данни, като например данни, свързани с: физическа идентичност (имена, ЕГН, адрес, телефони, месторождение, и др.); икономическа идентичност (нотариални актове; скици от кадастър, договори за покупко-продажба, договори за лизинг и др.);
При посещение на нашата интернет страница, може да се събира информация за Вашата дейност, например идентификатор на браузър, история на посетените страници за установяване предпочитанията към определен тип съдържание, история на направените търсения в страницата, проследявания на посетените секции в сайта, време на престой в сайта, чрез използвайки технология, известна като „бисквитки“, която често може да се контролира чрез интернет браузъри. За подробна информация относно „бисквитките“, които използваме, и целите, за които ги използваме, вижте политиката ни за „бисквитките“.

За отговаряне на исканията или заявленията, които правите чрез каналите „Свържете се с нас“ Ние обработваме само личните данни, които са абсолютно необходими за управление или разрешаване на Вашето искане или заявление.

 

3. КАКВА Е ЗАКОННАТА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ? Нормативните разпоредби, въз основата на които на нас ни е разрешено да обработваме Вашите лични данни, зависят също от целта, за която ги обработваме, както е обяснено в следната таблица:

 

Цел Законно основание
„Обслужване на клиенти“ Считаме, че имаме законен интерес да отговорим на исканията или запитванията, които ни отправяте чрез различните налични канали за комуникация. Според нас, обработването на тези данни е от полза също и за Вас, защото ни позволява да Ви съдействаме по подходящия начин и да отговорим на направените запитвания. Когато се свързвате с нас. Когато запитването Ви е свързано с упражняването на Вашите права, за които Ви информираме по-долу, или с рекламации относно нашите продукти или услуги, ние имаме законно основание да обработваме Вашите данни за изпълнение на нашите законни задължения.
Анализ на използваемостта и качеството Ние считаме, че имаме законен интерес да анализираме използваемостта на Платформата и степента на удовлетвореност на потребителя, защото разбираме, че обработването на тези данни е полезно също и за Вас, тъй като целта е подобряване на потребителския опит и осигуряване на повисоко качество на услугата.
Всички документи, свързани с изготвяне на оценка на имущество
Всички изготвени оценки

 

„Брайт Консулт“ ООД може да обработва данните самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните. Когато е необходимо по организационни причини, обработването може да бъде възложено на повече от един обработващ данните, включително с цел разграничаване на конкретните им задължения.

В случаите, когато обработването на данните не се извършва самостоятелно, „Брайт Консулт“ ООД определя обработващ данните, като осигурява достатъчни гаранции за тяхната защита. Обработващият лични данни, както и всяко лице, действащо под ръководството на „Брайт Консулт“ ООД или на обработващия, което има достъп до лични данни, може да ги обработва само по указание на „Брайт Консулт“ ООД, освен ако в закон е предвидено друго.

4. ЗА КАКЪВ СРОК ЗАПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Срокът за запазване на Вашите данни ще зависи от целите, за които ги обработваме, както е обяснено по-долу:

Цел Срок за запазване на данните
„Обслужване на клиенти“  

Ние ще обработваме Вашите данни за срока, който е необходим за отговаряне на Вашето искане или заявление.

Анализ на използваемостта и качеството Ние ще обработваме Вашите данни спорадично за времето, докато извършваме определена дейност, или анкета за качеството, или докато анонимизираме Вашите данни за разглеждане в Интернет. Независимо от факта, че ще обработваме Вашите данни за срока, който е абсолютно необходим за постигане на съответната цел, впоследствие ще запазим данните надлежно съхранени и защитени за срока, през който може да възникне отговорност за тяхното обработване в съответствие с действащото законодателство към съответния момент. След изтичане на давността за всеки случай на евентуална отговорност, ще пристъпим към изтриване на личните данни.
Всички документи, свързани с изготвяне на оценка на имущество
Всички изготвени оценки

 

Срокът, в който съхраняваме Вашите лични данни зависи от нормативно установени регулаторни срокове, приложими към нашата дейност. Ние съхраняваме лични данни най-малко пет години след извършване на оценката или в такъв по-дълъг срок, предвиден всъответствие с приложимото законодателство, например задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години). Не се унищожават лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба.

5. ЩЕ СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ?

Компанията Брайт Консулт няма намерение да предава Вашите лични данни на държава извън ЕС или на международна организация, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това.

Можем да ги предоставим на:

 • съдилища и други регулаторни и компетентни органи – в съответствие с или както е предписано от закона. Това например са Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходите, Комисия за защита на потребителите и др.;
 • трети лица във връзка с изпълнение на договорните ни задължения, например банки или други финансови институции;
 • доставчици на услуги, необходими за осъществяването на извършваната от нас дейност, вкл. външни оценители, правни съветници, счетоводители и др.;
 • всяко лице, което може да упълномощите, или което може да бъде упълномощено съгласно условията на нашия договор.

Ние изискваме от всяка организация, на която разкриваме Вашата информация или която може да я получи от наше име, да гарантира нейната поверителност и да я обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните.

6. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА, КОГАТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние се задължаваме да пазим конфиденциални Вашите данни и да осигурим, че можете да упражните правата си. С мисъл винаги за Вас, ние, Съвместните администратори, се договорихме, че можете да упражнявате Вашите права безплатно като ни изпратите имейл до единен имейл адрес (dataprotection@ххх.com), уведомявайки ни за причината за Вашето искане и правото, което желаете да упражните. Ако считаме, че е необходимо за установяване на Вашата самоличност, можем да изискваме да ни предоставите копие на документ за самоличност. По-конкретно, независимо от целта, или законното основание, въз основа на които обработваме Вашите данни, Вие имате следните права:

 • Да изисквате от нас достъп до данните, с които разполагаме за Вас.
 • Да изисквате да коригираме данните, с които вече разполагаме.
 • Информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

За всеки случай, моля, имайте предвид, че ако Вие активно ни предоставите лични си данни по каквато и да е процедура, Вие гарантирате, че те са верни и точни и приемате да ни уведомите за всяка промяна или модификация на Вашите данни.

Потребителят носи лична отговорност за всяка загуба или щета, причинена на Платформата, или на лицето, отговарящо за нея, или на която и да е трета страна, поради съобщаване на погрешна, неточна или непълна информация във формулярите за регистрация.

Моля, запомнете, че като общо правило, трябва да ни предоставите само Вашите собствени лични данни, а не данни на трети страни, освен както е разрешено в тази Политика за поверителност и използване на бисквитки.

 • Да изисквате да изтрием Вашите лични данни, ако не са повече необходими за целта, за която е необходимо да ги обработваме, както беше обяснено по-горе, или ако нямаме повече законно основание да ги обработваме.
 • Да изисквате да преустановим, или да ограничим обработването на Вашите лични данни, което означава, че в определени случаи можете да изисквате да прекратим временно обработването на данните, или да ги запазим за по-дълго време от необходимото, когато са Ви нужни. Ако сте ни дали съгласие за обработване на Вашите данни за определена цел, Вие имате също правото да оттеглите това съгласие по всяко време. Някои от начините, по които можете да оттеглите Вашето съгласие, са посочени в раздел 2, където обясняваме с какви цели обработваме Вашите данни.
 • Възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Преносимост на Вашите лични данни.

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматично.

Това право засяга само лични данни, обработвани със съгласието Ви или за изпълнение на договор и обработването се извършва с автоматизирани средства. При упражняване на това право може да не получите цялата информация, която имате при упражняване на правото на информация. Правото на преносимост е ограничено до степента, в която е технически изпълнимо, т.е. възможно е да не можем да получим лични данни, които сме получили и не отговаряме за точността им. Това означава, че имате правото да получите без обструкции от наша страна, личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, за обща употреба и в машинно-четим формат, за да можете да ги изпратите на друго лице. Освен това, когато обработването на Вашите данни се основава на нашия законен интерес, Вие имате също правото да възразите на обработването на Вашите данни.

Уведомяваме Ви също така, че имате правото да подадете жалба до отговорния регулаторен орган за защита на данните, по-конкретно до:

Българската агенция за защита на данните

Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

https://www.cpdp.bg.

 1. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Възможно е да променим информацията, съдържаща се в тази Политика за поверителност и използването на бисквитки, когато считаме това за необходимо. Ако направим това, ще Ви уведомим по различни начини чрез Платформата (например, чрез банер, изскачащ прозорец или push уведомление), или можем дори да Ви изпратим известие на Вашия имейл адрес, когато съответната промяна се отнася до Вашата лична сфера, за да можете да прегледате промените, да ги прецените и според случая, да възразите или да се отпишете от определена услуга или функция. Във всеки случай, предлагаме да преглеждате периодично тази Политика за поверителност и използване на бисквитки в случай, че са направени незначителни промени или правим някакво интерактивно подобрение, за да се възползваме от възможността, винаги да я намирате за постоянен източник на информация за нашия Уебсайт.

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ

Ние използваме бисквитки и подобни устройства, за да разглеждате по-лесно Платформата, да разберем как взаимодействате с нас и в определени случаи, да можем да Ви показваме реклами в съответствие с Вашите навици за разглеждане. Моля, прочетете нашата Политика за бисквитки, за да разберете по-добре какви бисквитки и подобни устройства използваме, тяхната цел и друга информация, която Ви интересува.

 

Информация за бисквитките

Какво представлява бисквитката? Бисквитката е малък текстов файл, който даден уебсайт съхранява на вашия компютър, телефон или всяко друго устройство, с информация за навигацията на този уебсайт. Бисквитките са необходими, за да се улеснят разглеждането и да го направят по-лесно за използване, като те не повреждат вашия компютър. Докато тази политика използва общия термин „Бисквитки“, тъй като те са основният метод за съхраняване на информация, използван от този уебсайт, пространството „Локално съхранение“ на браузъра се използва за същите цели, како бисквитките. Цялата информация, включена в този раздел, също се отнася до това „Локално съхранение“.

За какво се използват бисквитките за на този уебсайт?

Бисквитките са съществена част от това как работи нашия уебсайт. Основната цел на нашите бисквитки е да се подобри сърфирането ви. Така например, те се използват, за да се запаметят вашите предпочитания (език, държава и т.н.), докато сърфирате, както и за бъдещи посещения. Събраната от бисквитките информация също така ни дава възможност за подобряване на сайта чрез оценяване на числа и модели на употреба, пригодността на интернет страницата към индивидуалните интереси на потребителите, по-бързо търсене и т.н. От време на време, ако предварително сме получили вашето информирано съгласие, можем да използваме бисквитки, етикети или други подобни устройства, за да получим информация, която ни дава възможност да ви покажем от нашия собствен уебсайт или от уебсайтове на трети страни или всякакви други средства, реклами въз основа на анализа на вашите навици за сърфиране.

За какво НЕ се използват бисквитките на този уебсайт?

В бисквитките, които използваме, не съхраняваме поверителна лична информация, като например вашия адрес, парола, данни за кредитна или дебитна карта и т.н.

Кой използва информацията, съхранявана в бисквитките?

Информацията, която се съхранява в бисквитки от нашия уебсайт, се използва изключително от нас, с изключение на тези, посочени по-долу като „бисквитки на трета страна“, които се използват и управляват от външни лица, за да предоставят исканите от нас услуги за подобряване на нашите услуги и опита на потребителя, когато сърфират в нашия уебсайт. Основните услуги, за които се използват тези „бисквитки на трета страна“, са за да бъдат получени статистически данни за достъп, и за да се гарантират платежните транзакции, които се извършват.

Как мога да избегна използването на бисквитки на този уебсайт?

Ако предпочитате да избегнете използването на бисквитки на тази страница, като вземете предвид описаните по-горе ограничения, първо трябва да забраните използването на бисквитки в браузъра си, след което да изтриете свързани с този сайт бисквитки, запаметени в браузъра. Можете да използвате тази опция за предотвратяване на използването на бисквитки по всяко време.

Как мога да забраня и да предотвратя използването на бисквитки?

Можете да ограничите, блокирате или изтриете бисквитки от този уебсайт по всяко време чрез промяна на конфигурацията на вашия браузър, като следвате посочените по-долу стъпки. Въпреки че настройките са различни във всеки браузър, бисквитките обикновено се конфигурират в „Предпочитания“ или менюто „Инструменти“. За повече подробности относно конфигурирането на бисквитки в браузъра, вижте в менюто „Помощ“ в самия браузър.

По всички въпроси, свързани със защита на личните данни, моля да се обръщате към нас:

 

Гр. София

Ул. „Ами Буе“ № 72 2 ет., офис 12

Телефон: +359 888 722 112

Електронна поща:

 

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 30-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 60 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.