Services

Оценка Недвижими Имоти

Оценяване на недвижими имоти и всички видове активи, икономически дейности и права на интелектуална и индустриална собственост.

Оценка Търговски Дружества

Оценяване пазарната стойност на акции, дялове и пакети от акции на търговски дружества

Преоценка на Търговски Дружества

Преоценка на активите на търговските дружества за счетоводни цели.

Финансови и Инвестиционни Анализи

Изготвяне на финансови и инвестиционни анализи за оценка състоянието на търговски дружества и ефективността на инвестиционни проекти.

Управление на Иновационни & Инвестиционни Проекти

Управление на иновационни и инвестиционни проекти, търговско представителство и посреничество.

Маркетингови Проучвания & Анализи

Маркетингови проучвания и анализи за отделни стокови групи на конкретни пазари, в т.ч. изготвяне на анализи за състоянието на пазара на недвижими имоти като цело и по региони.

Подготовка и Организация

Подготовка, организиация и провеждане на процедури по продажба на недвижими имоти.

Разработка на Приложен Софтуер

Разработка на високотехнологичен приложен софтуер.

Фирмата е ангажирана активно в процеса на преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия.

От регистрирането си до настоящия момент са изготвени повече от 3000 приватизационни и пазарни оценки. Оценките са възлагани след спечелен конкурс от

Агенцията за приватизация, отрасловите министерства, Столичната общинска агенция за приватизация и органи за приватизация на редица общини в страната.